4

Calificare șomeri

Blogul meu

Curs calificare n ocupa?ia AGENT COMERCIAL – nivel calificare: 3

ianuarie 10th, 2011 · No Comments · Cursuri de calificare

Articol publicat in: Educatie


Organizator: Sindicatul Nova Vita

Num?r ore instruire: 360 ore teorie si 720 ore practic?

Perioada de desf??urare: iulie dec. 2011

Num?r de locuri disponibile : 28

Competen?e dobndite n urma parcurgerii programului de formare profesional?:

Comunicare interpersonal?

Munca n echip?

Dezvoltarea activit??ii profesionale

Coordonarea activit??ii de ncasare ?i plat?

Coordonarea activit??ii de mostrare

Coordonarea execut?rii contractului cu clien?ii ?i a livr?rii m?rfii

ntocmirea ?i transmiterea ofertei

Preg?tirea ofert?rii

Organizarea ntlnirilor de afaceri

Urm?rirea rezolv?rii reclama?iilor

Se asigur? suport de curs fiec?rui cursant ?i materialele didactice necesare pentru desf??urarea instruirii (videoproiector, flipchart, dosar pentru noti?e ?i pixuri etc.)

Instruirea teoretic? se va desf??ura n cadrul Universit??ii Petre Andrei din Iasi.

Instruirea practic? se va desf??ura in unit??i comerciale de profil, n timpul programului de lucru. Inscrierea participan?ilor la un curs de calificare este condi?ionat? de calitatea de ?omer a solicitantului, ?i lipsa unei calific?ri similare celei oferite de proeict. Se va solicita acceptul ntreprinderii de a semna protocolul de colaborare cu furnizorul de formare profesional? privind punerea la dispozi?ie a spa?iului ?i echipamentelor necesare pentru desf??urarea instruirii practice. De asemeni, este necesar ca furnizorul s? identifice un instructor de practic? n cadrul acelea?i ntreprinderi, care s? fie de acord s? sus?in? instruirea practic?.

Absolven?ii cursului de calificare n ocupa?ia agent comercial vor beneficia de o subven?ie n valoare de 800 lei.

Condi?iile de eligibilitate, precum ?i documentele necesare inscrierii le regasiti in coloana din dreapta a paginii.

Acest curs este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, in cadrul proiectului ID 77100,Calificarea tinerilor ?omeri din regiunea de nord est n meseriile de agent comercial ?i osp?tar ?i plasarea lor pe pia?a muncii n vederea reducerii ratei ?omajului ?i cre?terii gradului de ocupare a for?ei de munc? tinere, crearea unui centru zonal de formare profesional?, mediere ?i plasare a for?ei de munc?.

5

Tags:

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X