8

Calificare șomeri

Blogul meu

Curs de calificare n ocupa?ia OSP?TAR (CHELNER) VNZ?TOR N UNIT??I DE ALIMENTA?IE – nivel calificare: 2

ianuarie 10th, 2011 · Comentarii oprite · Cursuri de calificare

Organizator: Sindicatul Nova Vita
Num?r ore instruire: 240 ore teorie si 480 ore practic?

Perioada de desf??urare: iulie – dec 2011

Num?r minim de participan?i: 28 n 2011

Competen?e dobndite n urma parcurgerii programului de formare profesional?:

Igiena si securitatea muncii

Organizarea activitatii unitatilor de alimentatie si turism

Promovarea produselor si serviciilor

Psihologia consumatorului

Evidenta operativa

Servirea preparatelor

Servirea bauturilor

Alcatuirea meniurilor

Comportament profesional

Se asigur? suport de curs fiec?rui cursant ?i materialele didactice necesare pentru desf??urarea instruirii (videoproiector, flipchart, dosar pentru noti?e ?i pixuri etc.)

Instruirea teoretic? va fi desf??urat? in cadrul Universit??ii Petre Andrei din Iasi, cu formatori autoriza?i.

Instruirea practic? se va desf??ura la locul de munc? in unit??i de deservire ?i alimenta?ie public?, n timpul programului de lucru. Inscrierea participan?ilor la un curs de calificare este condi?ionat? de calitatea de ?omer, ndeplinirea condi?iilor de eligiblitate ale proiectului ?i de acceptul ntreprinderii angajatoare de a semna protocolul de colaborare cu furnizorul de formare profesional? privind punerea la dispozi?ie a spa?iului ?i echipamentelor necesare pentru desf??urarea instruirii practice.

Deasemeni, este necesar ca furnizorul s? identifice un instructor de practic? n cadrul acelea?i ntreprinderi, care s? fie de acord s? sus?in? instruirea practic?.

Absolven?ii cursului de calificare n ocupa?ia osp?tar vor beneficia de o subven?ie n valoare de 800 lei.

L a finalul preg?tirii participan?ii vor primi certificate ?i vor fi plasa?i la locuri de munc? n Regiunea de Nord Est.

Condi?iile de eligibilitate, precum ?i documentele necesare inscrierii le regasiti in coloana din dreapta a paginii.

Acest curs este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, in cadrul proiectului Calificarea tinerilor ?omeri din regiunea de nord est n meseriile de agent comercial ?i osp?tar ?i plasarea lor pe pia?a muncii n vederea reducerii ratei ?omajului ?i cre?terii gradului de ocupare a for?ei de munc? tinere, crearea unui centru zonal de formare profesional?, mediere ?i plasare a for?ei de munc?.

9

Tags:

Curs calificare n ocupa?ia AGENT COMERCIAL – nivel calificare: 3

ianuarie 10th, 2011 · Comentarii oprite · Cursuri de calificare

Organizator: Sindicatul Nova Vita

Num?r ore instruire: 360 ore teorie si 720 ore practic?

Perioada de desf??urare: iulie dec. 2011

Num?r de locuri disponibile : 28

Competen?e dobndite n urma parcurgerii programului de formare profesional?:

Comunicare interpersonal?

Munca n echip?

Dezvoltarea activit??ii profesionale

Coordonarea activit??ii de ncasare ?i plat?

Coordonarea activit??ii de mostrare

Coordonarea execut?rii contractului cu clien?ii ?i a livr?rii m?rfii

ntocmirea ?i transmiterea ofertei

Preg?tirea ofert?rii

Organizarea ntlnirilor de afaceri

Urm?rirea rezolv?rii reclama?iilor

Se asigur? suport de curs fiec?rui cursant ?i materialele didactice necesare pentru desf??urarea instruirii (videoproiector, flipchart, dosar pentru noti?e ?i pixuri etc.)

Instruirea teoretic? se va desf??ura n cadrul Universit??ii Petre Andrei din Iasi.

Instruirea practic? se va desf??ura in unit??i comerciale de profil, n timpul programului de lucru. Inscrierea participan?ilor la un curs de calificare este condi?ionat? de calitatea de ?omer a solicitantului, ?i lipsa unei calific?ri similare celei oferite de proeict. Se va solicita acceptul ntreprinderii de a semna protocolul de colaborare cu furnizorul de formare profesional? privind punerea la dispozi?ie a spa?iului ?i echipamentelor necesare pentru desf??urarea instruirii practice. De asemeni, este necesar ca furnizorul s? identifice un instructor de practic? n cadrul acelea?i ntreprinderi, care s? fie de acord s? sus?in? instruirea practic?.

Absolven?ii cursului de calificare n ocupa?ia agent comercial vor beneficia de o subven?ie n valoare de 800 lei.

Condi?iile de eligibilitate, precum ?i documentele necesare inscrierii le regasiti in coloana din dreapta a paginii.

Acest curs este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, in cadrul proiectului ID 77100,Calificarea tinerilor ?omeri din regiunea de nord est n meseriile de agent comercial ?i osp?tar ?i plasarea lor pe pia?a muncii n vederea reducerii ratei ?omajului ?i cre?terii gradului de ocupare a for?ei de munc? tinere, crearea unui centru zonal de formare profesional?, mediere ?i plasare a for?ei de munc?.

10

Tags:

ANUN? PROIECT !

ianuarie 5th, 2011 · Comentarii oprite · Anun?uri

INVESTE?TE N OAMENI !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Num?rul de referin?? al programului (CCI):2007RO051PO001

Axa prioritar? 5 : Promovarea m?surilor active de ocupare.

Domeniul major de interven?ie 5.1.:

Dezvoltarea ?i implementarea m?surilor active de ocupare.

Titlul proiectului:

Calificarea tinerilor ?omeri din regiunea de nord est n meseriile de agent comercial ?i osp?tar ?i plasarea lor pe pia?a muncii n vederea reducerii ratei somajului ?i cre?terii gradului de ocupare a for?ei de munc? tinere, crearea unui centru zonal de formare profesional?, mediere ?i plasare a for?ei de munc?.

Proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul proiectului:

Cre?terea nivelului de absorb?ie pe pia?a muncii pentru 112 persoane, ?omeri, tineri ?omeri, persoane inactive sau persoane aflate in c?utarea unui loc de munc? in regiunea de implementare a proiectului prin integrarea acestora intr-un curs de calificare profesional? urmat apoi de plasarea lor pe pia?a muncii.

Obiectivul vizeaz? integrarea unui nr de 112 persoane intr-un curs de formare profesional? pentru ocupa?iile de agent comercial ?i osp?tar dup? cum urmeaz?: 84 de persoane pentru calificarea de agent comercial si 28 de persoane pentru calificarea de osp?tar.

Beneficiar :SINDICATUL NOVA VITA

Partener: DGASPC IASI

Durata proiectului: 24 de luni

Valoarea proiectului: 1.850.399 lei

Perioada implement?rii : 3 ian 2011 – 31 dec. 2012

Program de lucru: Luni Vineri 9.00-15.00

11

Tags:

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X